Киелі Жазбалар Қағидасы
Киелі Жазбалар Қағидасы

Киелі Жазбалар Қағидасы

Католик Кілесесінің Киелі Кітап қағидасында Көне Өсиеттегі 46 кітап (олардың 7 кітап «деутероканондық» деп аталады) және Жаңа Өсиеттегі 27 кітап бар. Католик Киелі Кітап қағидасының кітаптары жиынтық саны – 73 кітап. 

КИЕЛІ КІТАП

Киелі Кітапты оқу: https://kkitap.net/?page_id=603
Киелі Кітапты тыңдау: https://kkitap.net/?page_id=91

 

КӨНЕ ӨСИЕТ

 

ТАУРАТ

  1. Жаратылыстың Басталуы Кітабы (Мұсаның Бірінші Кітабы, Жар)
  2. Мысырдан Көшіп Шығу Кітабы (Мұсаның Екінші Кітабы, Мыс)
  3. Леуіліктер Кітабы (Мұсаның Үшінші Кітабы, Леу)
  4. Руларды Санау Кітабы (Мұсаның Төртінші Кітабы, Рул)
  5. Заңды Қайталау Кітабы (Мұсаның Бесінші Кітабы, Заң)

– ТАРИХИ ЖАЗБАЛАР

  1. Ешуаның Кітабы (Еш)
  2. Билер туралы Кітап (Бил)
  3. Рут туралы Кітап (Рут)
  4. Шәміл туралы Бірінші Кітап (Патшалықтар туралы Бірінші Кітап, Шәм 1 / Пат 1)
  5. Шәміл туралы Екінші Кітап (Патшалықтар туралы Екінші Кітап, Шәм 2 / Пат 2)
  6. Патшалар туралы Бірінші Кітап (Патшалықтар туралы Үшінші Кітап, Пат 1 / Пат 3)
  7. Патшалар туралы Екінші Кітап (Патшалықтар туралы Төртінші Кітап, Пат 2 / Пат 4)
  8. Шежірелер туралы Бірінші Кітап (Шеж 1)
  9. Шежірелер туралы Екінші Кітап (Шеж 2)
  10. Езраның Кітабы (Езр)
  11. Нехемиянің Кітабы (Нех)
  12. Тобиттің Кітабы (Тоб) *
  13. Яһудит туралы Кітап (Яһ) *
  14. Естер туралы Кітап (Ест)
  15. Мақабилер туралы Бірінші Кітап (Мақ 1) *
  16. Мақабилер туралы Екінші Кітап (Мақ 2) *

ДАНАЛЫҚТЫ ЖАЗБАЛАР

  1. Әйүп туралы Кітап (Әйүп)
  2. Забур (Забур Жырлары, Заб / Жыр)
  3. Нақыл Сөздер Кітабы (Нқл)
  4. Уағыздаушының Кітабы (Даналықты Уағыздаушының Кітабы, Уағ)
  5. Әндердің Әні (Сүлейменнің Таңдаулы Әні, Ән)
  6. Даналықтың Кітабы (Днқ) *
  7. Сирахтың Кітабы (Сир) *

– ПАЙҒАМБАРЛАРЛЫҚ ЖАЗБАЛАР

  1. Ишая Пайғамбардың Кітабы (Иш)
  2. Жеремия Пайғамбардың Кітабы (Еремия Пайғамбардың Кітабы, Жрм / Ерм)
  3. Жоқтау Кітабы (Еремия Пайғамбардың Жоқтауы, Жеремия Пайғамбардың Зары, Жоқт / Зар)
  4. Барух Пайғамбардың Кітабы (Бар) *

            – Жеремиянің Хаты (Бар 6. / Жер Хат) *

  1. Езекиел Пайғамбардың Кітабы (Езк)
  2. Даниял Пайғамбардың Кітабы (Дан)
  3. Ошия Пайғамбардың Кітабы (Ош)
  4. Жоел Пайғамбардың Кітабы (Жое)
  5. Амос Пайғамбардың Кітабы (Ам / Амо)
  6. Абди Пайғамбардың Кітабы (Абадия Пайғамбардың Кітабы, Абд)
  7. Жүніс Пайғамбардың Кітабы (Жүн)
  8. Миха Пайғамбардың Кітабы (Мих)
  9. Нақұм Пайғамбардың Кітабы (Нағұм Пайғамбардың Кітабы, Нқм / Нғм)
  10. Аббақұқ Пайғамбардың Кітабы (Абақұқ Пайғамбардың Кітабы, Абқ)
  11. Софония Пайғамбардың Кітабы (Соф)
  12. Хаққай Пайғамбардың Кітабы (Хагей Пайғамбардың Кітабы, Хақ / Хаг)
  13. Зәкәрия Пайғамбардың Кітабы (Зәк)
  14. Малахи Пайғамбардың Кітабы (Мал)

 

ЖАҢА ӨСИЕТ

 

ТАРИХИ ЖАЗБАЛАР (ІНЖІЛДЕР МЕН ЕЛШІЛЕРДІҢ ІСТЕРІ)

  1. Матай жазған Киелі Інжіл (Матай жазған Ізгі Хабар, Мт / Мат)
  2. Марқа жазған Киелі Інжіл (Марқа жазған Ізгі Хабар, Мқ / Мар)
  3. Лұқа жазған Киелі Інжіл (Лұқа жазған Ізгі Хабар, Лқ / Лұқ)
  4. Жохан жазған Киелі Інжіл (Жохан жазған Ізгі Хабар, Ж / Жох)
  5. Әулие Елшілердің Істері (Елшілердің Істері, Елш)

НАСИХАТТЫҚ ЖАЗБАЛАР (ЕЛШІЛІК ХАТТАР)

  1. Әулие Пауыл Елшінің Римдіктерге арналған Хаты (Рим)
  2. Әулие Пауыл Елшінің Қорынттықтарға арналған Бірінші Хаты (Қор 1)
  3. Әулие Пауыл Елшінің Қорынттықтарға арналған Екінші Хаты (Қор 2)
  4. Әулие Пауыл Елшінің Ғалаттықтарға арналған Хаты (Ғал)
  5. Әулие Пауыл Елшінің Ефестіктерге арналған Хаты (Еф)
  6. Әулие Пауыл Елшінің Філіпіліктерге арналған Хаты (Флп)
  7. Әулие Пауыл Елшінің Қолостықтарға арналған Хаты (Қол)
  8. Әулие Пауыл Елшінің Салониқалықтарға арналған Бірінші Хаты (Сал 1)
  9. Әулие Пауыл Елшінің Салониқалықтарға арналған Екінші Хаты (Сал 2)
  10. Әулие Пауыл Елшінің Тімөтеге арналған Бірінші Хаты (Әулие Пауыл Елшінің Тімотеге арналған Бірінші Хаты, Тім 1)
  11. Әулие Пауыл Елшінің Тімөтеге арналған Екінші Хаты (Әулие Пауыл Елшінің Тімотеге арналған Екінші Хаты, Тім 2)
  12. Әулие Пауыл Елшінің Титке арналған Хаты (Тит)
  13. Әулие Пауыл Елшінің Філімонға арналған Хаты (Әулие Пауыл Елшінің Філимонға арналған Хаты, Флм)
  14. Ибранилерге арналған Хат (Еврейлерге арналған Хат, Ибр / Евр)
  15. Әулие Жақып Елшінің Хаты (Жақ)
  16. Әулие Петір Елшінің Бірінші Хаты (Пет 1)
  17. Әулие Петір Елшінің Екінші Хаты (Пет 2)
  18. Әулие Жохан Елшінің Бірінші Хаты (Ж 1 / Жох 1)
  19. Әулие Жохан Елшінің Екінші Хаты (Ж 2 / Жох 2)
  20. Әулие Жохан Елшінің Үшінші Хаты (Ж 3 / Жох 3)
  21. Әулие Яһуда Елшінің Хаты (Яһд)

ПАЙҒАМБАРЛЫҚ ЖАЗБА (ӘУ. ЖОХАН ЕЛШІГЕ БЕРІЛГЕН АЯН)

  1. Аян Кітабы (Жоханға берілген Аян, Аян)

Деутероканондық жазба. Осы жазба католик және ортодокс Киелі Кітабының басылымдарында бар, бірақ ол әдетте протестант Киелі Кітабының басылымдарында жоқ.